Đối tác

CHINA CHEMICAL INFORMATION CENTER (CNCIC)
CHINA CHEMICAL INFORMATION CENTER (CNCIC)
Trung tâm Thông tin Hóa chất Quốc gia Trung Quốc (CNCIC) là viện thu thập, nghiên cứu và dịch vụ thông tin quốc gia của ngành công nghiệp hóa chất Trung Quốc. Nó quản lý Chi nhánh Hóa chất của Thư viện Công nghệ Kỹ thuật Quốc gia, Trung tâm Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp Hóa chất Trung Quốc, Doanh nghiệp Hóa chất Trung Quốc
PACIFIC COATINGS SHOW
PACIFIC COATINGS SHOW
Welcome to the Pacific Coatings Show, the platform for the most prosperous region for paints, coatings, sealants, construction chemicals and adhesives – 18 - 20 October 2023 in Jakarta, Indonesia.
Pacific Coating Show